Giới thiệu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

PHÒNG TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

I. Vị trí

Phòng Tổ chức nhân sự là đơn vị chức năng trực thuộc Hiệu trưởng, có vị trí tương đương, bình đẳng với các phòng, khoa khác trong nhà trường.

II. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về kiện toàn tổ chức bộ máy – công tác nhân sự, về quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của nhà trường.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức bộ máy:

Đề xuất các phương án xây dựng, củng cố và kiện toàn bộ máy của Trường : Cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị.

Thường trực nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và cán bộ viên chức của Trường

Lập dự án quy hoạch, kế hoạch về xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Trường trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định

Xây dựng kế hoạch biên chế, lập kế hoạch tuyển dụng cán bộ, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái, nghỉ hưu, kỷ luật, cử cán bộ, viên chức của trường đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài; bổ nhiệm/miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo đơn vị;

Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của trường, truyền thống của Nhà trường tới cán bộ, viên chức toàn trường.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhân sự:

Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; làm thủ tục về nhân sự, cử đi học tập, công tác trong và ngoài nước, thu nhận cán bộ, công chức đi học tập, công tác trở về làm việc tại Trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng và làm đầu mối, chủ trì việc lập kế hoạch về nhu cầu nhân lực, chỉ tiêu định biên nhân lực của trường để báo cáo cấp trên phê duyệt; Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định phương án phân phối chỉ tiêu định biên nhân lực đã được cấp trên phê duyệt cho các đơn vị trong trường

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức theo đúng quy định Pháp lệnh Công chức cũng như các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và của cấp trên; Chuẩn bị văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với cán bộ viên chức và người lao động.

Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động khác trong toàn trường theo quy định chung; Cập nhật thông tin cán bộ trong chương trình PMIS của Bộ GD-ĐT và trên website của Sở nội vụ; Xác nhận lý lịch cán bộ, chữ ký cán bộ.

Chủ trì việc tổ chức đánh giá, xét đề nghị thi nâng ngạch viên chức, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định trình Hiệu trưởng quyết định.

Làm các thủ tục cho cán bộ viên chức ốm đau, sinh đẻ để hưởng lương BHXH; chế độ hưu trí, mất sức, thôi việc cho toàn bộ cán bộ viên chức.

Soạn thảo các văn bản về tổ chức cán bộ trình Hiệu trưởng ký duyệt.

Lập các báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ của Trường.

3. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về các tiêu chí, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm; Phối hợp với phòng khoa học công nghệ, phòng quản lý đào tạo và các bộ phận liên quan tổ chức và quản lý công tác thi đua trong Nhà trường.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục phong các chức danh, các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu khác cho các cá nhân và đơn vị trong trường.

Lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách về khen thưởng, kỷ luật, và các chế độ khác.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức trong trường theo dõi, kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức liên quan đến kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội.

Phối hợp với các đơn vị thẩm tra, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, viên chức của trường.

 

Giới thiệu