Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHÒNG TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

Cơ cấu Phòng Tổ chức – Nhân sự gồm: Trưởng phòng, Phó phòng và nhân viên.

– Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ của phòng. Giúp việc cho Trưởng phòng là Phó trưởng phòng.

– Các nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng; phục tùng sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo phòng.

STT Họ và tên Chức danh/ Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Tuyết Nga Trưởng phòng Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng
2 Trần Dương Phương Anh Phó Trưởng phòng Phụ trách: Tuyển dụng; Qui hoạch; Bổ nhiệm; Các vấn đề liên quan đến lương, phụ cấp biên chế
3 Hồ Trung Hậu Nhân viên Phụ trách: Tuyển dụng; Thi đua; Kỷ luật; Luân chuyển; Chấm công, Làm thẻ; Sinh nhật CBGVNV.
4 Nguyễn Thị Nê Nhân viên Phụ trách: Công tác Đảng; HĐ thỉnh giảng; Qui hoạch; Bổ nhiệm; Thử việc, hết thử việc nhân viên.
5 Đặng Mạnh Sơn Nhân viên Phụ trách: PM Quản lý nhân sự; Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước; Tuyển dụng; HĐ chuyên đề.
 6  Nguyễn Thị Huê  Nhân viên Phụ trách: Công tác BHXH; Đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đi công tác nước ngoài; Quản lý công văn đi đến; Nâng lương, phụ cấp TNNG hợp đồng trường; Tập sự, hết tập sự giảng viên
Cơ cấu tổ chức