Quyết định số 4837/QĐ-BCT ngày 22/09/2011 của Bộ Công thương ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp