Thông tư số 01/2014/TT-BVHTTDL ngày 15/01/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề Du lịch