Quyết định về công nhận kết quả trúng tuyển Giảng viên thỉnh giảng Học kỳ 2 – Năm học 2017-2018