Thông báo về việc mời ứng viên tham dự vòng 2 – Kỳ tuyển dụng Giảng viên biên chế và thỉnh giảng – Năm học 2020-2021